Договір оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)про надання послуг

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг, які представлені на сайті https://nilos.ua/. Цей договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Шляхом укладення цього Договору Замовник в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення завдання, оплати послуг, строк виконання, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1.

1.2. Публічна оферта (Оферта) – пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб укласти з ним договір про надання послуг дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що викладені у цій Оферті.

1.3. Акцепт – повна, безумовна й беззастережна згода Замовника на прийняття умов викладених в цьому Договорі в повному обсязі, без підписання його письмового примірника, здійснена шляхом оплати Замовником послуг Виконавця у порядку, визначеному цим Договором.

1.4. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «НІЛОС» (ідентифікаційний код 40106992), яке зареєстроване відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Замовник – фізична особа, яка володіє повною цивільною дієздатністю, юридична особа, фізична особа-підприємець, що розміщує замовлення щодо надання Послуг Виконавця через Сайт.

1.6. Послуги –юридичні та консультаційні послуги, що надаються Виконавцем на підставі завдання Замовника, у сфері господарського, цивільного, податкового та корпоративного права, а також з питань комерційної діяльності й керування (надалі іменується «Послуги»).

1.7. Вартість послуг (Тариф) – це грошова сума, яку повинен сплатити Замовник за Послуги Виконавця, та розмір якої встановлюється Виконавцем окремо для кожного завдання Замовника.

1.8. Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою: https://nilos.ua/ 1.9. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про Замовника, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.10. Суб'єкт персональних даних - Замовник, стосовно якого відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.11. Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення Замовника щодо надання дозволу на обробку його персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Замовником, з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень цього Договору.

2.2. Публікація (розміщення) тексту Договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (Публічною офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.

2.3. Виконавець має право змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення Замовників. Всі зміни й доповнення до цього Договору доводяться до загального відома шляхом публікації на Сайті Виконавця, вступають в силу з моменту їх публікації і є обов’язковими для Сторін. Обов’язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника.

2.4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.

2.5. Цей Договір укладається шляхом надання згоди Замовником на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних умов Договору, без

підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. На підставі та на умовах визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати послуги за завданням Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах визначених цим Договором.

3.2.Послуги надаються Виконавцем шляхом:

- усного та письмового консультування;

- проведення правового аналізу та надання правових висновків;

- розробки стратегії захисту інтересів Замовника;

- підготовки проектів процесуальних документів, скарг, запитів, звернень тощо;

- представництва інтересів Замовника в державних органах (в тому числі в органах судової влади);

- супроводу Замовника під час перевірок контролюючими органами;

- вчинення будь-який інших юридичних дій за завданням Замовника

4. ПОРЯДОК АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був належним чином та в повному обсязі ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

4.2. Підтвердженням повного та безумовного акцептування Публічної оферти Замовником є здійснення оплати Послуг Виконавця шляхом безготівкового переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, в тому числі, з використанням електронного платіжного засобу, що свідчить про прийняття ним Публічної оферти.

4.3. Договір вважається укладеним без підписання письмового примірника Сторонами з дати надходження Виконавцю оплати за Послуги, здійсненої Замовником на умовах, встановлених цим Договором.

4.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною цього Договору, без будь-яких застережень чи зауважень, і підтверджує, що йому зрозумілий зміст цього Договору і правові наслідки його укладення.

4.5. Підтвердженням укладення цього Договору є квитанція, чек, платіжне доручення, інший розрахунковий або касовий документ (в електронній та/або паперовій формі), що засвідчує факт оплати Послуг, які є предметом Договору, відповідно до вимог законодавства України, якщо інше не погоджено Сторонами.

4.6. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою

виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Послуги надаються Замовнику виключно на умовах 100 %-ої попередньої оплати.

5.2. Замовник здійснює оплату Послуг за Тарифами, які вказані на Сайті Виконавця, та/або вказані у рахунку на оплату, надісланому Виконавцем Замовнику.

5.3. Послуги надаються Виконавцем за завданням Замовника та у чіткій відповідності із такими завданнями. Замовник самостійно оформлює замовлення на Сайті або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів на Сайті. Завдання мають містити вид необхідних послуг та опис ситуації (за необхідності) .

5.4. Виконавець має право відмовитися від надання послуг Замовнику у випадку, якщо відомості, вказані Замовником під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

5.5. При оформленні замовлення на Сайті Замовник зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Виконавцю для виконання замовлення:

5.5.1. прізвище, ім'я або найменування Замовника;

5.5.2. контактний телефон, адреса електронної пошти.

5.5.3. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

5.5.4. Опис ситуації, вид послуг та наявні документи, необхідні для належного надання послуг Виконавцем.

5.6. Якщо Виконавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Замовника. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Виконавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовнику.

5.7. Строк надання Послуги залежить від конкретного виду Послуг, який обраний та оплачений Замовником та повідомляється Виконавцем під час підтвердження замовлення.

5.8. Перебіг строку надання Послуг починається з моменту надходження на поточний рахунок Виконавця оплати відповідно до п. 5.1. цього Договору та надання всієї необхідної інформації та/або документів Замовником для належного надання послуг Виконавця.

5.9. Всі претензії, що виникають з приводу надання Послуг пред’являються Виконавцеві виключно у письмовій формі та розглядаються у встановленому чинним законодавством України порядку.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник має право:

6.1.1. Отримувати Послуги в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

6.1.2. Вимагати від Виконавця виконання умов цього Договору.

6.1.3. Отримувати повну та достовірну інформацію про обсяг наданих Послуг, а також роз’яснення з питань, що виникають у Замовника в зв’язку з наданням йому Послуг.

6.2. Замовник зобов’язується:

6.2.1. До моменту укладення цього Договору ознайомитися з його змістом, умовами, порядком виконання та Тарифами.

6.2.2. Надавати повну та достовірну інформацію для його ідентифікації, в тому числі при оформленні замовлення .

6.2.3. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг не порушувати вимог чинного законодавства України, не використовувати результати надання Послуг у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця.

6.2.4. Здійснити оплату Послуг, які будуть надаватися Замовнику Виконавцем.

6.2.5. Регулярно ознайомлюватись з змістом даної Публічної оферти, з метою своєчасного ознайомлення з її змінами. Продовження отримання Послуг після будь-яких змін в цьому Договорі та Публічній оферті означають згоду Замовник з такими змінами та/або доповненнями.

6.2.6. Не копіювати та не розповсюджувати без письмової згоди Виконавця отримані в процесі виконання Договору консультації, матеріали, роз’яснення, іншу інформацію.

6.3. Виконавець має право:

6.3.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг; перевіряти надану Замовником інформацію, а також виконання Замовником умов Договору.

6.3.2. Самостійно в односторонньому порядку встановлювати Вартість Послуг (Тарифи) та інші умови їх надання шляхом розміщення цієї інформації на Сайті.

6.3.3. Вимагати здійснення Замовником оплати Послуг та виконання інших умов Договору.

6.3.4. Призупинити надання Послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.

6.3.5. Відмовити Замовнику в наданні Послуг та припинити дію цього Договору у разі невиконання Замовником умов цього Договору або взятих на себе зобов’язань або гарантій.

6.3.6. Зберігати та обробляти персональні дані, отримані в процесі надання Послуг, відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3.7. Використовувати адресу електронної пошти та номер телефону Замовника, вказані при оформленні замовлення, для здійснення зв’язку з Замовником, в тому числі для надсилання листів, повідомлень, рахунків, рекламних матеріалів, інформації організаційно-технічного характеру тощо. Надавши свою адресу електронної пошти та номер телефону Замовник підтверджує свою згоду на отримання такої інформації від Виконавця.

6.3.8. На власний розсуд вносити зміни та/або доповнювати цей Договір та Публічну оферту в будь-який час без попереднього та/або подальшого повідомлення Замовника. Зміни та/або доповнення до Договору та Публічної оферти вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті.

6.4. Виконавець зобов’язується:

6.4.1. Надавати Послуги Замовнику відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

6.4.2. Надавати Замовнику Послуги з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення конфіденційної інформації.

6.4.3. Забезпечувати надання Замовнику повної та достовірної інформації з питань надання Послуг, надавати роз’яснення з питань, що виникають у Замовника в зв’язку з наданням йому Послуг.

6.4.4. Надавати послуги особисто та/або із залученням третіх осіб, залишаючись при цьому відповідальним в повному обсязі перед Замовником за надання Послуг.

6.4.5. У разі неможливості надання послуг з вини Виконавця, невідкладно повідомити Замовника про неможливість та узгодити дату та час надання послуг. У разі не погодження Замовником іншого дня та часу, Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику зроблену останнім передплату, за вирахуванням вартості фактично наданих послуг.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

7.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після набуття чинності цього Договору. Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем свої зобов’язань згідно з умовами Договору.

7.4. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про

виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.

7.5. У разі неможливості надання Послуг, яка виникла з вини Замовника, Послуги підлягають оплаті Замовником в повному обсязі і оплата поверненню не підлягає.

7.6. У разі, якщо неможливість надання Послуг виникла при обставинах, за які жодна із Сторін відповідальності не несе, Замовник відшкодовує Виконавцю фактично понесені ним витрати.

7.7. У випадку ненадання Послуг з вини Виконавця, Виконавець повертає Замовнику здійснену оплату протягом 5 (п’яти) календарних днів на підставі письмової заяви Замовника.

7.8. Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, що не є працівниками Виконавця (провайдерів зв’язку мережі Інтренет та інше), внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.

7.9. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні до Виконавця за наданням Послуг, сам по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

8. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Спори, які виникають між Сторонами в процесі виконання цього Договору або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.

8.2. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник має право на пред’явлення претензій Виконавцю, які обов’язково повинні бути розглянуті ним у встановлені чинним законодавством строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

8.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку відповідно до положень чинного законодавства України за місцем знаходженням Виконавця.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинність з моменту Акцепту Замовником Публічної оферти, розміщеної на Сайті Виконавця, та діє до моменту закінчення надання Послуги.

9.2. Договір може бути розірвано у таких випадках:

9.2.1. При прийнятті Замовником рішення про відмову від отримання Послуг і припиненням отримання Послуг або шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу Виконавця про припинення Договору.

9.2.2. У разі відмови Виконавця від надання Послуг Замовникові у випадку невиконання останнім умов цього Договору.

9.2.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Сторони домовились вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, що пов’язані з наданням Послуг відповідно до умов цього Договору, конфіденційною інформацією, крім тієї, що розміщена на Сайті Виконавця та є у вільному доступі.

10.2. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, за винятком випадків, коли це письмово дозволено іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

10.3. Вказуючи свої персональні дані на Сайті Виконавця при проходженні реєстрації, Замовник надає свою добровільну згоду на збір, обробку та використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.4. Виконавець використовує отримані персональні дані для надання Послуг, визначених цим Договором.

10.5. Сторони беруть на себе зобов’язання забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу третіх осіб, включаючи вжиття необхідних заходів для

запобігання розголошенню персональних даних посадових осіб, працівників, уповноважених представників Сторін, якщо такі персональні дані були довірені Стороні або стали відомі Стороні у зв'язку з зобов’язаннями за Договором.

10.6. Замовник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника або її невідповідністю дійсності.

10.7. Укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права Суб’єкта персональних даних, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету обробки персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних, а також умови доступу до персональних даних третіх осіб.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Визнання будь-якого положення або пункту цього Договору недійсним, не впливає на дійсність інших положень і умов Договору.

11.2. До відносин між Сторонами, що не врегульовані цим Договором, застосовуються положення чинного законодавства України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ТОВ «НІЛОС»

04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 93-А

Ідентифікаційний код 40106992

п/р UA143510050000026001591036600

в АТ «УКРСИББАНК»

МФО 351005

Платник єдиного податку 5%

Тел.: +38(067) 332-80-20

Made with